ประวัติความเป็นมา

       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เริ่มเปิดสอน วิชาชีพดนตรีเมื่อปีการศึกษา 2546 ในระดับปริญญตรี สังกัดโปรแกรมวิชาดนตรีสากล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มอาจารย์ผู้ก่อั้งสาขา ได้แก่ อาจารย์เกษม รักษาเคน และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาศสุภา เพชรรักษ์

       ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดความต้องการของผู้ที่สนใจศึกษาดนตรีอย่างจริงจัง และปรับใช้ในหลักสูตรใหม่ในปีพ.ศ. 2551 และใน ปี 2554 – 2555 ได้ปรับปรุงใหม่อีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากหลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 มาเป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติพ.ศ.2552 และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยที่สภามหาวิทยาลัยและได้อนุมัติเห็นชอบหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 และรับทราบจาก สกอ. ในวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2560 โดยมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชา ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  บันทึกหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชาฯในระดับอุดมศึกษา