ปรัชญา

สร้างบัณฑิตผู้มีคุณธรรม มุ่งพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรี อนุรักษ์และสร้างงานดนตรีสู่สากล