หลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร/สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านดนตรีและมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อออกไปประกอบอาชีพดนตรีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยสอดคล้องกับวิถี ชีวิตและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยบัณฑิตจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีการใช้เทคโน โลยีทางดนตรีและกระบวนการจัดการแสดงดนตรีได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และ ทักษะทางด้านดนตรี ทำการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรและการบริหารจัดการ,การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดทำการเรียน การสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนา ความรู้-ทักษะ ทางด้านดนตรีการปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดเฉพาะด้าน และรายวิชาอื่นๆที่สอดคล้อง กับการศึกษา วิชาชีพดนตรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฏี และปฏิบัติดนตรี มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ ให้บริการดนตรีเพื่อส่วนรวม มีการแสดงออกที่สัมพันธ์กับการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีทั้งด้านความรู้ หลักการ และทักษะ
  2. ให้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านดนตรีได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามยุคสมัยอีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดนตรีเฉพาะทางและทักษะ ความรู้จากสถานการณ์จริง
  3. ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพดนตรีเพื่อให้บัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชาชีพดนตรี เป็นบัณฑิตที่ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามความรู้และทักษะ ขององค์ความรู้ทางด้านดนตรี
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น มีปัญญาในการใช้ทักษะในการแก้ปัญหาทั้งทางด้านดนตรีและด้านอื่นๆได้อย่างเหมาะสม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันธ์ต่อท้องถิ่นของตน มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังถ่ายทอดค่านิยมที่ดีงาม แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปได้ในอนาคต

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ศิลปินหรือนักประพันธ์ดนตรีในรูปแบบที่หลากหลายแนวเพลง (Artist)
  2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับดนตรี เช่น ห้องซ้อมดนตรี
  3. รับราชการ
  4. บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวกับดนตรี เช่นข้าราชการฝ่ายดนตรี ครู อาจารย์สอนดนตรี  ทั้งรัฐและเอกชน เป็นต้น

       โดยทางสาขาได้จัดสอดแทรกองค์ความรู้เพิ่มตามรายวิชาในหลักสูตรและการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น เช่น โปรดิวเซอร์ (Producer) นักแต่งเพลง (Song Writing) นักร้องประสานเสียง ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงในสตูดิโอ (Sound Engineer) ผู้จัดการศิลปิน (Manager Artist) ผู้ควบคุมระบบเสียงกลางแจ้ง(Live Sound Engineer) นักจัดรายการวิทยุ (DJ) นักแต่งเพลงองค์กรหรือเพลงประกอบภาพยนตร์-ภาพยนตร์โฆษณา ออกแบบเสียงประกอบภาพยนตร์ (Sound designer) อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดุริยางคศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง