บุคลากร

อาจารย์พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

อาจารย์พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท – ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาตรี – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด: 

 • ปฏิบัติเครื่องลมไม้ (Woodwind Performance)
 • ดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน
 • การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี
 • ดุริยนิพนธ์

E-mail: phongphat.lao@lru.ac.th

Website: http://music.human.lru.ac.th/th/phongphat_lao

ผศ.คชสีห์ เจริญสุข

อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชสีห์ เจริญสุข

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาเอก  – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กำลังศึกษาต่อ)
 • ปริญญาโท – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.) การบริหารงานดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ปริญญาตรี – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาที่ถนัด:

 • ปฏิบัติคีย์บอร์ด
 • การจัดการธุรกิจดนตรี
 • พื้นฐานดนตรีวิทยา
 • เทคโนโลยีดนตรี
 • การออกแบบและจัดระบบเสียง

E-mail: kotchasi.cha@lru.ac.th

Website: http://music.human.lru.ac.th/th/kotchasi_cha

อาจารย์พงษ์พันธ์ เสาวดี

อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

อาจารย์พงษ์พันธ์ เสาวดี

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท – ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) สังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาตรี – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ดุริยางคศศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ

สาขาที่ถนัด:

 • ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง
 • การประพันธ์
 • การเรียบเรียงดนตรี
 • โยธวาทิตศึกษา

E-mail: pongpun.sao@lru.ac.th

Website: http://music.human.lru.ac.th/th/pongpun_sao

อาจารย์ชานน สืบสม

อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

อาจารย์ชานน สืบสม

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศปม.) มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ดุริยางคศาสตรสากล มหาวิทยาลัยทักษิณ

สาขาที่ถนัด:

 • ปฏิบัติกีตาร์
 • ทฤษฎีดนตรีสากล
 • ปฏิบัติบัติรวมวง

E-mail: chanon.sue@lru.ac.th

Website: http://music.human.lru.ac.th/th/chanon_sue

อาจารย์ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์

อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

อาจารย์ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์

วุฒิการศึกษา: 

 • ปริญญาโท ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ด.ม.) สาขาดนตรีแจ๊สศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

 • เครื่องสายสากล (String Performance)
 • ดนตรีแจ๊ส (Jazz)
 • ทฤษฎีดนตรีศตวรรษที่ 20 (Set Theory)
 • เรียบเรียงเสียงประสาน (Music Arrnagement)

E-mail: suphawut.phi@lru.ac.th

Website: http://music.human.lru.ac.th/th/suphawut_phi